ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op een lidmaatschap bij Jeroen Kuyper Hardloopbegeleiding en Looptrainingen, ook handelend onder de namen Jeroen Kuyper Hardloopcoach en Hardloopschool Jeroen Kuyper, en de aanvullende voorwaarden voor onze verschillende overeenkomsten.

Jeroen Kuyper Hardloopbegeleiding en Looptrainingen (hierna: JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN) is gevestigd te Purmerend en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83460829.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINING

Deze Algemene Voorwaarden Training zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een training aangeboden en/of verzorgd door JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN en/of zich laat begeleiding met hardloopschema’s.

Deze Algemene Voorwaarden Training zijn van toepassing op elke Rittenkaart en elk Lidmaatschap die een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Training of hardloopbegeleiding.

Zowel door aanschaf van een Rittenkaart en/of Lidmaatschap, alsook door deelname aan een Training verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Training.

Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Training geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN kan deze Algemene Voorwaarden Training van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Training verstrekt.

Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Training (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN kan de rechten en de verplichting naar Deelnemer, die deze overeenkomst met zich meebrengt, overdragen aan derden.

De minimum leeftijd van een Deelnemer is 16 jaar om deel te nemen aan een Training.

OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN.

Voor JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

Een overeenkomst tussen JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN en een Deelnemer bestaat uit:

(i)   een Rittenkaart, die een bepaalde aantal keer recht geeft op deelname aan een Training die ik aanbied. 

(ii)  een Lidmaatschap, dat bestaat uit een:

(a) Maand-Lidmaatschap voor looptrainingen met een vooraf gekozen maximaal aantal trainingen per week.

(b) Maand-Lidmaatshap voor hardloopbegeleiding, eventueel gecombineerd met een maandabonnement voor TrainingPeaks Premium.

(c) Een Lidmaatschap voor een vastgestelde duur, bijvoorbeeld een trainingsarrangement van 18 weken.

Een Rittenkaart en Lidmaatschap zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Een Rittenkaart en Lidmaatschap kan beperkt geldig zijn. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer op de website van JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN. Als een Rittenkaart of Lidmaatschap is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Training.

LIDMAATSCHAPPEN EN RITTENKAARTEN

Bij langdurig verblijf in het buitenland, langdurige ziekte, zwangerschap of zware blessure langer dan 6 weken, kan de geldigheid van een Rittenkaart en/of Lidmaatschap worden opgeschort tot een maximum van 3 maanden. JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. Aanvraag kan gedaan worden via contact formulier.

Als een deelnemer een jaar Lidmaatschap met maandelijkse betaling heeft, wordt de pauzering van de looptijd afgehaald.

Als een Deelnemer een Lidmaatschap heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldige Rittenkaart, dan is de Deelnemer zelf verantwoordelijk om de ingangsdatum van het Lidmaatschap correct in te voeren in ons online systeem.

Als een Deelnemer een (nieuw) Lidmaatschap (het Tweede Lidmaatschap) heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldig Lidmaatschap (het Eerste Lidmaatschap), wordt  eerst het Eerste Lidmaatschap uitgediend, voordat het Tweede Lidmaatschap ingaat.

Een Rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd. Rittenkaarten zijn vier (4) maanden geldig.

Een Lidmaatschap heeft een geldigheid van één (1) maand of voor de duur van de afgenomen dienst, zoals een trainingsarrangement voor een specifieke wedstrijd.

Een Lidmaatschap voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar, mits er geen openstaande posten zijn, tegen het einde van het Lidmaatschap en met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken, te rekenen vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand.

Procedure m.b.t. opzegging verloopt door middel van een online contactformulier.

PROEFLES

Een proefles is uitsluitend bedoeld voor nieuwe registraties om het aanbod van JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN te testen.

Een proefles mag eenmalig worden gebruikt per persoon. Bij misbruik is JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN gerechtvaardigd het proef Lidmaatschap direct stop te zetten, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de Deelnemer.

Een Deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een proefles.

Een proefles heeft een geldigheid van één (1) maand. Na afloop hiervan, verloopt aanmelding van de proefles.

INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

Een Deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Lidmaatschap.

De actuele prijzen van (i) de Rittenkaarten en (ii) de Lidmaatschappen staan op de website van JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN. JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Rittenkaarten en Lidmaatschappen.

Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN.

Een Rittenkaart en Lidmaatschappen dienen vooraf te worden betaald.

Bij een Maand-Lidmaatschap geldt een maandelijkse automatische afschrijving. Hierbij geeft de Deelnemer de bankgegevens door waardoor JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Lidmaatschap incasseert.

Een Maand-Lidmaatschap wordt maandelijks rond de 1e automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt EUR 25,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling wordt afgeschreven.

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN of een door JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN verschuldigd is, aan JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN verschuldigd.

JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

ONTBINDING

De Deelnemer kan een overeenkomst met JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN ontbinden, na eventuele vaste looptijd, met een termijn van één (1)  kalendermaand, te rekenen vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand.

De Deelnemer ontbindt door het ingevulde online contactformulier te gebruiken.

Brengt de Deelnemer via de website van JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN per e-mail de ontvangst van deze verklaring binnen vijf (5) werkdagen.

Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN te herroepen.

Het recht op herroeping vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training of een andere dienst afneemt voordat de termijn veertien (14) dagen is verstreken.

Bij het afsluiten van een Lidmaatschap nadat deze eerder beëindigd is door opzegging, worden de inschrijfkosten opnieuw in rekening gebracht door Jeroen Kuyper Hardloopbegeleiding en Looptrainingen.

Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid worden, maar kunt u binnen een periode van drie (3) maanden na originele startdatum géén gebruik maken van eventuele acties.

DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING

Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Training aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Training.

Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk 6 uur voor aanvang van een Training nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Rittenkaart één (1) rit in rekening gebracht.

JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn leidend en zichtbaar op de website van JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN.

JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een Training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte ritten gecrediteerd.

Buitengewone omstandigheden leveren voor JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN altijd overmacht op en ontheffen JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Training door gevaarlijke weersomstandigheden.

Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN van de Training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan een Training geschiedt op eigen risico.

JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Training.

Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN, haar medewerkers en trainers, is JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN niet aansprakelijk.

JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Training. Een Training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Training. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Training.

JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Training.

De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een Training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

WEBSITE; DISCLAIMER

JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

De werknemers van JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

De verstrekte informatie op de website www.jeroenkuyper.coach is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

Hoewel JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derde partijen waarnaar op de website www.jeroenkuyper.coach hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

De website www.jeroenkuyper.coach en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN.

De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Training.

KLACHTEN

Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht naar info@jeroenkuyper.coach.

De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Training.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Van deze Algemene Voorwaarden Training kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door JEROEN KUYPER HARDLOOPBEGELEIDING EN LOOPTRAININGEN.

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Purmerend, 10 december 2022

×

Hallo!

Leuk dat je contact met me opneemt!

Klik op mijn naam hieronder om te chatten via WhatsApp

× Hoe kan ik je helpen?